01135374492 -09113156706

info@amlak-sedaghat-hadishahr.ir

منزل ۷۰متری

در ابتدای قادیمحله

تک خوابه، با حیاط بزرگ

۵۰۰هزار تومان پیش و ۲۰۰هزار تومان ماهیانه.

برای اجاره تماس بگیرید.

.