01135374492 -09113156706

info@amlak-sedaghat-hadishahr.ir

تِهْران

پرجمعیت‌ترین شهر

و پایتخت ایران،

مرکز استان تهران

و شهرستان تهران است.

تهران تغییر شکل یافتهٔ تهرام به معنای «منطقهٔ گرمسیر» است

در مقابل آن شمیرام یا شمیران به معنای «منطقهٔ سردسیر» قرار دارد.

سراسر دشت پهناوری که امروزه «تهران بزرگ» خوانده می‌شود،

در میان کوه‌های اطراف خود، گود به نظر می‌رسید و بدین سبب ته ران نام گرفت.

به دلیل اینکه مردم تهران ،

هنگام حملهٔ دشمن زیر زمین پنهان می‌شدند،

آن را ته ران به معنای «زیرزمین» نامیدند.

 

طبق آمار سال ۱۳۹۴،

ردیف مسکن،

آب، برق و گاز،

با سهمی معادل ۴۹/۹ درصد، بیشترین سهم

از متوسط هزینهٔ ناخالص یک خانوار ساکن تهران را به خود اختصاص داده‌است؛

پس از آن نیز ردیف

خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها

با سهم ۱۵/۷ درصدی قرار دارد.

 

تهران به دلیل پایتخت بودن

و تمرکز بنیادهای سیاسی و اقتصادی در آن،

نسبت به دیگر شهرهای ایران،

زودتر با مظاهر نوگرایی و به تبع آن با معماری نوین آشنا شد.

این آشنایی در دوران قاجار و به خصوص دورهٔ ناصرالدین‌شاه آغاز شد

اما در عمل،

در دوران پهلوی بود که جنبه‌های زندگی مدرن از حصار دربار و ارگ سلطنتی خارج شد

و چهرهٔ شهر را دگرگون ساخت.

.

ارسال پاسخ